Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

Reklamačný poriadok

 

Vážený zákazník, 

 

Brownells Slovensko sa snaží poskytnúť Vám čo možno najlepšie služby. V prípade, že potrebujete tovar reklamovať, neváhajte sa na nás obrátiť. Budeme sa snažiť vyhovieť Vašim požiadavkám. Prosím, pozorne si prečítajte nasledovné informácie. 

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu príslušných právnych predpisov a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. ​Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.
 3. Kupujúci má práva uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 4. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

​​Uplatenie reklamácie

 1. Deň uplatnenia reklamácie je dňom začiatku reklamačného konania.  Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.
 2. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 3. Súčasťou uplatnenia reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár, v ktorom je potrebné uviesť druh reklamovaného tovaru, dátum zakúpenia, typ dokladu, popis vady, dátum, podpis a kontaktné údaje.

Vrátenie tovaru

​Tovar zakúpený v internetovom obchode Brownells.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné uskutočniť preukázateľným systémom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z §12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu BROWNELLS s.r.o., Nová 118/20, 962 62 Sása, prevádzka: Neresnická cesta 2229, 960 01 Zvolen, prípadne doručiť osobne. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu dokladu (bloček, faktúru). V prípade, že tovar bol už zaplatený, peniaze Vám vrátime na účet najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky.

Vybavenie reklamácie

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Opravou tovaru,
  • Výmenou tovaru,
  • Vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 2. Predávajúci je povinný o určení spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 3. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre jednotlivé prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 5. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 6. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné.
 7. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  • ​​Výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  • V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.
 8. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené pri uplatnení reklamácie
 9. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 10. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 11. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

​​Zamietnutie reklamácie

 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 3. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  • Nepredložením dokladu o zaplatení, resp. záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  • Neoznámením zjavných vád, 
  • Uplatnením záručnej doby tovaru,
  • Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • ​Neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 4. ​​Alternatívne riešenie sporov (ADS)
  • ​​​V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má sa kupujúci – spotrebiteľ obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ práva podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27,  resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
 5. ​ODR (alternatívne riešenie sporov online)
  • ​​Spory môžete riešiť aj online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&Ing=SK

 

Tím Brownells Slovensko Vám praje príjemné nakupovanie :)

reklamačný formulár na stiahnutie

Reklamac_780_ny_formular_SK